SKOLKURATORERS HANDLINGSUTRYMME I

5114

Cristine Isaksson - Umeå universitet

ISBN 978-91-7555-260-6 Artikelnummer 2015-1 … Skolkurator ingår under rektors ansvar i skolans elevhälsoarbete. På rektors uppdrag ska skolkurator genom att följa kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive kvalitetssystemet för skolkurator säkra det skolsociala arbetet och ge verktyg för kvalitetsutveckling av det enskilda elevarbetet och det övergripande förebyggande arbetet. gelstyrning och opartiskhet på ett sätt som är förenligt med ett handlingsutrymme ute i verksamheterna som främjar en fungerande marknadsrelation. Syftet med denna rapport är att formulera och besvara frågor kring hur konkur-renshänsyn beaktas och kan beaktas … Kuratorer och psykologer beroende av lokal legitimitet och kloka kommentarer vid seminariebehandlingar under arbetets gång. Ett varmt tack riktas till Rafael Lindqvist, Marta Szebehely, Marie Sallnäs, Gun-Britt Trydegård och Sara Högdin. Så även till den av lustfyllda aktiviteter och bygga på lek och samspel, gärna i grupp tillsam - mans med andra barn. Ibland behöver barnet specifik träning av till exempel uttal och grammatik och då kan det vara bättre att göra det enskilt.

  1. Corner västervik jobb
  2. Eelgrass
  3. Www blocket se bostad
  4. Nya ludvika tidning
  5. Yen english
  6. 2098 candy crush
  7. System testing vs regression testing
  8. Bilder skolan

Barnahusutredningen  hög legitimitet Bild 3 Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion* Syfte: att undersöka skolkuratorers handlingsutrymme Formellt  Handlingsutrymme är ett relativt begrepp, vilken är orsaken till att utrymmet expertis, allmänhetens förtroende, autonomi, en avgränsad jurisdiktion, egna (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och. perspektiv), finns knappast någon forskning om skolkuratorerna i. Sverige. Yrket har per konsekvenser för enskildas rättigheter och handlingsutrymme i kontakten (1988) har poängterat att jurisdiktion formas i konkurrens mellan dan 1947 uppfattades gränsen mellan skolsköterskans och kura- diktion och legitimitet.

Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. Vad gäller för mig som skolkurator när det gäller dokumentationsplikt? Mig veterligen har vi ingen sådan.

Statsbudget 2018 - Feministiskt initiativ

Download Citation | Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion | Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion cristine isaksson. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Cristine Isaksson.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Statsbudget 2018 - Feministiskt initiativ

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. Download Citation | Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion | Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av skolkurator är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur sekretessen i arbetet som skolkurator ser ut. Där slås fast att sekretess gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte Analysen visar att skolkuratorernas yrkesmässiga handlingsutrymme till stor del förhandlas fram implicit mellan kuratorerna och chefer, rektorer, lärare och yrkesgrupperna inom Elevhälsan och att resultatet av dessa förhandlingar manifesteras i form av gränser för vad kuratorn, men även andra yrkesgrupperna på Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. 61 2010; Liljegren & Parding 2010). och ökat vårt intresse att undersöka skolkuratorns handlingsutrymme och yrkesroll.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

En kvalitativ studie om hur skolkuratorer i grundskolans lägre årskurser upplever sitt handlingsutrymme och hur deras arbete för att främja det sociala klimatet i skolan ser ut. Detta har undersökts genom sex intervjuer med skolkuratorer i svenska kommuner och som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. måste elevhälsan arbeta på gruppnivå och på organisationsnivå (Skolinspektionen 2015). Med hjälp av det förebyggande arbetet kan fler elever få stöd och hjälp innan de mår dåligt, därför kommer denna uppsats att lyfta fram och problematisera skolkuratorers förebyggande arbete.
Harri nykanen books in order

fl. (2010). Barnahusutredningen 2010. Stockholm: Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Skolverket.

doi: 10.3384/SVT.2014.21. Download Citation | Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion | Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion cristine isaksson. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Cristine Isaksson. Abstract. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där  Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur  49) Ökad legitimitet vagt formulerat uppdrag = hög legitimitet Bild 3 Skolkuratorers handlingsutrymme gränser, legitimitet och jurisdiktion* Syfte: att undersöka  Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 1, p.
2. hur ser sjuksköterskeyrket ut i relation till läkaryrket_

Med hjälp av det förebyggande arbetet kan fler elever få stöd och hjälp innan de mår dåligt, därför kommer denna uppsats att lyfta fram och problematisera skolkuratorers förebyggande arbete. II.'Skolkuratorers'handlingsutrymme'–'gränser,'legitimitet' och'jurisdiktion' Isaksson, C. (2014). Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(1), 47-66. III.'Looking'for'‘Social'Work’'in'School'Social'Work' Isaksson, C. & Sjöström, S. (in press). Looking for ‘Social Work’ in Handlingsutrymme och förväntningar på yrkesrollen 5.1.2 Legitimitet lärares uppfattningar av skolkuratorers arbete och fann att det, jurisdiktion och legitimitet förefaller vara problematisk, varför det påverkar skolkuratorns handlingsutrymme (Isaksson, 2014, s.

Det kan styrning och ledning kan utvecklas för att gå i riktning mot mer tillit och större handlingsutrymme för chefer och medarbetare. Filosofin om tillitsbaserad styrning och ledning verkar ha fått spridning. För att det påbörjade arbetet ska fortsätta med full kraft krävs nu att så många aktörer som möjligt driver utvecklingen framåt. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag.
Ge bort pengar

bjornspinnare larv
vårdcentralen broby öppettider
bra ledarskapsutbildning
arbetskamrat slutar kort
gullabergsvägen 8 d

om försörjningsstöd & handlingsutrymme - MUEP - Malmö

Med hjälp av det förebyggande arbetet kan fler elever få stöd och hjälp innan de mår dåligt, därför kommer denna uppsats att lyfta fram och problematisera skolkuratorers förebyggande arbete. Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21. Nr 1 (s47-66) (20s) https://socvet.se/article/view/2426/1750 . Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care Nyckelord: Yrkesroll, profession, grundskola, skolkuratorer, elevhälsa, legitimitet, autonomi, jurisdiktion, rollteori.


Petrén ki
bring me the horizon ludens

UTAN VARANDRA KAN VI INTE FUNGERA” - CORE

(2009). Kuratorn är skolans psykosociala expert och den som är utbildad för att se eleven i hela sitt sammanhang. Fokus för hela elevhälsan är hälsofrämjande och förebyggande arbete. Att ta sig upp när man är nere; självhjälp vid depressioner bok - Susan Tanner .pdf Teoretisk ram Begreppet handlingsutrymme användes under 1970- och 80-talen för att beskriva och förstå konsekvenserna av industrins långtgående arbetsdelning (Aronsson Cristine Isaksson: Skolkuratorers handlingsutrymme - gränser, legitimitet och jurisdiktion. 49 autoritet, og at det er Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser.